سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد حجازی – دانشیاردانشگاه اصفهان
آزاد حریری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

چکیده:

هدف ازاین مقاله انالیز استاتیکی تحت باروزن انالیز ارتعاش آزاد و انالیز ارتعاش اجباری تحت بارزلزله دربنای تاریخی مقبره امام زاده جعفر می ب اشد دراین مقاله پس ازا یجاد هندسه سه بعدی مقبره امام زاه جعفر تحلیل برروی آن به کمک نرم افزار ansys v:12.0 انجام شد سپس انالیز استاتیکی خطی تحت باروزن انجام گرفت تغیی رمکان ها بررسی شده و تنشهای اصلی با تنشهایمجاز مقایسه گردید درادامه انالیز ارتعاش ازاد مودال انجام گرفت و مودهای رفت و برگشتی و پیچشی درفرکانسهای مختلف بررس یو مقایسه شد همچنین آنالیز زلزله براساس زلزله ناغان صورت گرفت و جابجایی و تنشهای مینیمم و ماکزیمم درزمان های مختلف مقایسه گردید درنهایت با بررسی نتایج نقاط آسیب پذیر بنا شناسایی گردید و راهکارهایی ارایه شد.