سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرش عصمت خواه ایرانی – کارشناس ارشد عمران ژئوتکنیک
شهرام هشترودی – کارشناس عمران شرکت مهندسی پل و ساختمان الموت
احد کاشفیه – کارشناس عمران شرکت مهندسی پل و ساختمان الموت

چکیده:

با توجه به رشد روزافزون سفرهای درون شهری افزایش جمعیت و ضرورت استفاده از سامانه حمل ونقل ریلی در راستایکاهش مشکلات ترافیکی رویکرد مناسب مرهون ساخت تونلهای متروو راه انداری و تکمیل شبکه قطار شهری می باشد یکی از مسائلی که هموار ه تونلسازی در فضاهای شهری را با چالش مواجه ساخته است امکان ایجاد نشست های قابل توجه حین حفاری تونل و ایجاد مشکل برای سازه های سطحی می باشد بررسی های قبل از شروع ساخت و اتخاذ تدابیر مناسب می توانند تا حد زیادی از بروز نشست ها و متعاقب آن خراب یو انهدام سازه ها جلوگیری نمایند دراین تحقیق ابتدا ساختمان ها و سازه های مابین ایستگاه های شماره ۱۱ و ۱۲ تونلهای دو قلو خط یک قطار شهری تبریز که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم تحت تاثیر تغییر شکلهایناشی از پروسه حفاری قرار دارند شاسان ذکر است محاسبات نشست توسط نرم افزار المان محدود دو بعدی Plaxis ، انجام شده و سپس نتایج حاصل از تحلیل ها درنرم افزار ARCGIS طبقه بندی و مورد بررسی قرارگرفته است.