سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نیما توکلی شیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان پردیس
مهدی اژدری مقدم – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در این تحقیق به ارزیابی ریسک سیلاب در سیلاب دشت رودخان هها با استفاده از یک مورد مطالعاتی در شمال ایران پرداخته شده است. همچنین با استفاده از مطالعاتی که توسط محققین مختلف انجام شده است به تدوین و ارائه یک متدولوژی برای کم یسازی ریسک سیلاب اقدام شده است. با توجه به قرارگیری سد گلستان یک در بالادست شهر گنبد، در این مطالعه به ارزیابی ریسک سیلاب در دو حالت با در نظر گرفتن مخزن سد گلستان یک و بدون در نظر گرفتن آن در سیلا بهای با دوره بازگشت مختلف پرداخته شده است. پس از تعیین پهن هبندی خطرات و خسارات در پایی ندست سد، به تعیین برآورد مالی هزین ههای مرتبط با ساخت سرریز و بدنه سد پرداخته شده است. این نتایج به ازای طو لهای مختلف سرریز ارائه شده است. در انتهای مطالعات با توجه به فلوچارت ارائه شده به تعیین طول بهینه سرریز بر مبنای محاسبات پیشین اقدام است. بر این اساس طول بهینه معادل ۱۳۸ متر پیشنهاد می شود که تفاوت زیادی با طول سرریزی موجود ( ۱۳۰ متر) ندارد که نشان از طراحی نسبتاً مناسب این سرریز دارد. لازم به ذکر است اگرچه سرریز با طول بزر گتر هزینه ساخت بیشتری دارد، لیکن منجر به هزین ههای خسارت و هزینه کل کمتری م یشود که پروژه را از نظر اقتصادی توجی هپذیر م یسازد.