سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی عکرش – دانش آموخته کارشناسی ارشد ، گروه مهندسی عمران ( مهندسی و مدیریت ساخت) ،
مسعود اولی پور – استادیار گروه عمران واحد علوم و تحقیقات خوزستان- دانشگاه آزاد اسلامی
کاظم حمادی – سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

آنالیز ریسک خرابی ابزار دقیق را به دو شیوه کمی و کیفی انجام دادیم که طی آ نها نیازمند دو عامل اساسی یعنی احتمال وقوع خرابی و شدت تاثیر هر یک از ابزار بودیم. برای محاسبه احتمال وقوع خرابی، به سوابق خرابی در سد مورد مطالعه مراجعه کردیم و شدت تاثیر آ نها در پایداری سد را نیز از طریق روش رتبه بندی که مورد تایید کمیته ملی سدهای بزرگ ایران است، ب هدست آوردیم. در پایان پس از آنالیز دریافتیم که به ترتیب خرابی در پیزومترهای قائم و اکستنسیومترها دارای بالاترین ریسک بوده و باید بیش از سایر ابزار مورد توجه قرار گیرند. همچنین باید اقداماتی چون استفاده از ابزار دارای کیفیت بالاتر، استفاده از تعداد ابزار بیشتر جهت کاهش احتمال خرابی آ نها، جلوگیری از آسیب دیدن ابزار در حین عملیات خاکی و انجام بازرس یهای دوره ای به صورت منظم تر جهت کاهش ریسک مذکور انجام گیرد.