سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی عکرش – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد ، گروه مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت)
مسعود اولی پور – استادیار گروه عمران واحد علوم و تحقیقات خوزستان- دانشگاه آزاد اسلامی
کاظم حمادی – سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

یکی از مهمترین ساخته های بشر سدها می باشند که پایداری آنها همانند کارایی من اسبشان، مسئله ای بسیار مهم از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می باشد. برای تامین پایداری سدها به خصوص سدهای خاکی، با توجه به ساختار عمدتا نا همگن آنها، مهمترین مساله شناخت رفتار سد می باشد که این امر از طریق استفاده صحیح از ابزار دقیق مناسب و کارا میسر است. لذا با توجه با اهمیت زیاد ابزار دقیق در سدهای خاکی به آنالیز ریسک خرابی آنها می پردازیم آنالیز ریسک خرابی ابزار دقیق را به دو شیوه کمی و کیفی انجام دادیم که طی آنها نیازمند دو عامل اساسی یعنی احتمال وقوع خرابی و شدت تاثیر هر یک از ابزار بودیم . برای محاسبه احتمال وقوع خرابی، به سوابق خرابی در سد مورد مطالعه مراجعه کردیم و شدت تاثیر آنها در پایداری سد را نیز از طریق روش رتبه بندی که مورد تایید کمیته ملی سدهای بزرگ ایران است، بدست آوردیم . در پایان پس از آنالیز دریافتیم که به ترتیب خرابی در پیزومترهای قائم و اکستنسیومترها دارای بالاترین ریسک بوده و باید بیش از سایر ابزار مورد توجه قرار گیرند. همچنین باید اقداماتی چون استفاده از ابزار دارای کیفیت بالاتر، استفاده از تعداد ابزار بیشتر جهت کاهش احتمال خرابی آنها، جلوگیری از آسیب دیدن ابزار در حین عملیات خاکی و انجام بازرسی های دوره ای به صورت منظم تر جهت کاهش ریسک مذکور انجام گیرد