سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود سمیعی – کارشناس ارشد آبخیزداری
محمد کرمی – کارشناس ارشد آبخیزداری

چکیده:

توزیع و روندهای تبخیر وتعرق مرجع برای طرح منابع برای کشاورزی اهمیت بسزائی دارد و اعتقاد بر این است که میزان تبخیر وتعرق رو به افزایش می باشد. در این مطالعه تبخیر وتعرق پنمن مانتیث در ایستگاه سینوپتیک بیارجمند در طی ۱۳۸۴-۷۲محاسبه گردید. روندهای زمانی در تبخیر و تعرق همچنین در متغیرهای هواشناسی که تعیین کننده تبخیر وتعرق می باشد، آنالیز گردید. عوامل موثر بر تبخیر وتعرق بحث گردید. روند افزایشی معنی داری در تبخیر و تعرق ملاحظه گردید، که بطور عمده ایبعلت افزایش معنی دار درجه حرارت بود. آنالیز حساسیت نشان داد که تبخیر و تعرق مرجع بیشترین حساسیت را به درجه حرارت حداکثر هوا دارد.