سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی قلیچی – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
سعید شجاعی – استادیار، عمران، دانشگاه شهید باهنر ، کرمان
سید حامد شکیب – کارشناسی ارشد آب، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
حمید شجاع رستگاری – کارشناسی ارشد آب، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

چکیده:

تحلیل و بررسی رفتار حرکتی سازه در برابر شرایط محیطی زمانی موثر است که با انتخاب سیستم مهاربندی و شرایط تکیه گاهی مناسب، سعی شود پاسخ دینامیکی سازه به تحریکات هیدرودینامیکی حاصل از شرایط محیطی به کمترین مقدار ممکن برسد و فعالیت های تعریف شده برای سازه با مخاطره روبرو نگردد. بنابراین در این تحقیق، به تحلیل هیدرودینامیکی سازه شناور بزرگ تحت تکیه گاه های مختلف با روش ایزوژئومتریک پرداخته می شود. این روش بر خلاف المان محدود ابتدا با استفاده از توابع پایه نربز هندسه مسئله را دقیقا مدلسازی می کند و با بکارگیری همین توابع پایه، فضای جواب را تقریب می زند. از اینرو همگرایی جواب خیلی سریعتر است، مدلسازی دقیقتر از اجزا محدود می باشد و توابع جواب دچار نوسان نمی شوند. سپس جهت کنترل نتایج بدست آمده از این روش، به بررسی آزمایشگاهی مدل فیزیکی این سازه شناور پرداخته می شود. نتایج آزمایشگاهی زمانی قابل اعتماد هستند که مدل ساخته شده و شرایط آزمایشگاهی بیشترین مطابقت را با سازه اصلی و محیط دریا داشته باشد. مقایسه نتایج نشان می دهد که تطبیق خوبی بین داده های آزمایشگاهی و روشایزوژئومتریکوجود دارد.