سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شیوا دست بندان نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات خوزستان ،گروه زراعت
طیب ساکی نژاد – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،گروه زراعت
مانی مجدم – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،گروه زراعت

چکیده:

تنش کمبود آب یکی از فاکتورهای مهمی است که می تواند بر آنالیزهای رشدی گیاه تاثیر گذار باشد بدین منظور پژوهشی در مزرعه موسسه آبیاری شهید سالمی در شهرستان اهواز با متوسط بارندگی ۲۵۶ میلیمتر در سال انجام گرفت. آزمایش به صورت طرح فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد.که فاکتورهای آزمایش شامل: ۴ زمان قطع آبیاری (آبیاری مطلوب =I0، قطع آبیاری در مرحله ۱۰ برگی=I1، قطع آبیاری در مرحله گل تاجی =I2، قطع آبیاری در مرحله پر شدن دانه =I3 و در فاکتور دوم سه تاریخ کاشت ( ۲۰ تیر ماه =d1، پنج مرداد ماه =d2 و ۲۰ مرداد ماه =d3 اجرا گردید. دراین آزمایش نشان داده شد که با کاهش LAI در اثر تنش خشکی پارامترهای رشدی، SLA،CGR،NAR کاهش یافت. طبق نتایج تجزیه واریانس،سطوح مختلف تنش آب، تاریخ های مختلف کاشت و اثر متقابل آنها بر عملکرد دانه، معنی دار بود. تنش خشکی باعث کاهش، عملکرد دانه، وزن هزار دانه، تعداد ردیف در بلال وتعداد دانه در بلال گردید عملکرد دانه در تیمار ۹/۴۳، I3 تن در هکتار بودکه با توجه به کمبود آب و پدیده خشکسالی می تواند مورد توجه قرار گیرد.