سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا اصغری میرک – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز مشگین شهر
محمد خطیبی – مدرس دانشگاه پیام نور مرکز مشگین شهر
یعقوب سیدمعصومی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی مغان

چکیده:

به منظور بررسی آنالیز رشد صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک مؤثر بر عملکرد ارقام گندم بهاره از طریق روشهای آماری چند متغیره آزمایشی در قالب طرح بلوکهای تصادفی در سه تکرار در سال زراعی۸۹-۸۸در شهرستان مشگین شهر واقع در استان اردبیل اجرا گردید. در هر تکرار هر کرت آزمایشی شامل چهار خط از هر رقم بطول ۳ متر و فواصل ۵۰ سانتی متر بوده و فاصلۀ بذر روی خطوط کاشت ۲۵ سانتی متر در نظر گرفته شده بود . در ای ن آزمایش ۱۰ رقم گندم بهاره از نظر صفات فیزیولوژیک و موروزولوژیک مورد مقایسه قرار گرفته و برای تعیین روند رشد گندم نمونه گیریها در ۶ مرحله با فاصله ۱۰ روز درجه رشد انجام گرفته ، اولین مرحله نمونه گیری مرحله شروع رشد ساقه بوده و با فاصله ۱۰ روز نمونه گیریهای بعدی صورت گرفت . و نمونه ها به آزمایشگاه منتقل و به بخش های مختلف تفکیک و محاسبات صورت گرفت و نتایج آزمایش نشان داد که ارقام فوق از لحاظ ارتفاع ، تعداد روز تا گلدهی ، عملکردبیولوژیک ، عملکرد دانه ، وزن هزار دانه ، تعداد دانه در سنبلهTDM و CGR دارای دامنه تغییرات فوق العاده بودند ارقام گندم از ۱۹ صفت مورد مطالعه در ۱۷ صفت به گروههای متفاوتی تقسیم بندی شد و نتا ی ج آزمایش نشان دادکه بینLAI با عملکرد دانه ، تعداد روز تا گلدهی ، عملکرد بیولوژیک و کاه وTDM و CGRرابطه مثبت و بینLAI با طول ریشک و طول سنبله وHI رابطه منفی برقرار است