سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمانه رحمت زاده – دانشگاه ارومیه
جلیل خارا – دانشگاه ارومیه
کمال کاظمی تبار – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

قارچهای میکوریزای آربوسکولارAMF معمولترین نوع از میکوریزاها می باشند که نقش مهمی را درروابط خاک – گیاه ایفا می نمایند ازطرفی گیاه پروانش (Catharanthus roseus L یکی از مهمترین گیاهان ارویی بوده که آلکالوئیدهای ضدسرطان به نام های وینبلاستین و وینکریستین را تولید می نماید دراین مطالعه خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک گیاهان پروانش رشد یافته درشرایط گلخانه ای به صورت میکوریزایی وفاقد میکوریزا مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که وزن تروخشک و طول اندام هوایی درگیاهان میکوریزایی بالاتر ازنمونه های شاهد بوده و این تفاوت درسطح آماری ۵درصد معنی دار بود طول ریشه درنمونه های شاهد بالاتر از گیاهان میکوریزایی بوده اما تفاوت معنی داری را درسطح ۵درصد نشان نداد تعدادبرگها میزان کلروفیل و کاروتنوئیدبرگها و همچنین محتوای قندمحلول ریشه و اندام هوایی درنمونه های میکوریزایی بالاتر بوده اما این تفاوت برای تعدادبرگها کلروفیل a و محتوای قند دریشه معنی دار بوده و برای کلروفیلb و محتوای قند اندام هوایی تفاوت معنی داری را درسطح آماری ۵درصد نشان نداد