سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد زندمقدم – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
سید رضا موسوی حرمی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
اسدالله محبوبی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

سازند پادها در برش الگو از ۴۹۲ متر سنگهای سیلیسی آواری، دولومیتی و تبخیری تشکیل شده است که به چهار واحد چینه سنگی دولومیتی- ماسه سنگی، گلسنگی- تبخیری، ماسه سنگی-دولومیتی و تبخیری- گلسنگی تقسیم شده است. جهت مطالعه رخساره ها و تفسیر محیط رسوبی این نهشته ها مطالعات به صورت صحرایی و آزمایشگاهی انجام گرفته است. در این مطالعات رویهم پانزده رخساره رسوبی تشخیص داده شده است که در پنج مجموعه رخساره ای تقسیم بندی می شوند. مجموعه رخساره های ماسه سنگی شامل چهار رخساره Sr, Sh, Sp, Sl هستند که همگی دارای پتروفاسیس کوارتز آرنایتی با بلوغ بافتی مچور هستند. مجموعه رخساره های گلسنگی تنها از رخساره Fl تشکیل شده است که اغلب دارای پتروفاسیس سیلتستونی هستند. مجموعه رخساره های حدواسط ماسه سنگی و گلسنگی شامل سه رخساره Sr(Fl), Sr/Fl, Fl(Sr) می شوند. طبقات فلاسر، موجی و عدسی از مهمترین ویژگیهای تفکیک این رخساره ها به شمار می روند. در مجموعه رخساره های دولومیتی دو رخساره Ds و Dl تشخیص داده شده است که اغلب از رخساره های میکروسکوپی دولومیکرایت ماسه دار و دولومیکرایت تشکیل شده اند. در نهایت مجموعه رخساره های تبخیری از چهار رخساره Eh, Efm, Efl, Ed تشکیل شده است. مطالعات پتروگرافی و بررسی ریز ساختارها به روش SEM-EDX نشان می دهد که ژیپس به عنوان مهمترین کانی تبخیری در نهشته های مورد مطالعه به شمار می رود. همچنین از کانیهای رسی می توان به ایلیت، کلریت و کائولینیت در این مجموعه اشاره کرد. آنالیز رخسارهای مذکور نشان می دهد که مجموعه رخساره های رسوبی سازند پادها در یک پهنه جزر و مدی و سبخای دریایی برجای گذاشته شده اند.