سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فردین احمدی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
نائر رحمانی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

شناسایی مناطق دگرسانی جهت تشخیص مناطق امید بخش، حائز اهمیت میباشد. از آنجا که برگه پاریز دربرگیرنده دو بخش مهم معدنی مس پرفیری سرچشمه و درهزار است، لذا تعیین نوع دگرسانیهای این منطقه اهمیت دو چندانی پیدا میکند. در این تحقیق از دادههای سنجنده استر جهت تهیه نقشه دگرسانیهای منطقه پاریز استفاده شده است چرا که نسبت به دادههایETM دارای قدرت تفکیک طیفی بهتری میباشد و علاوه بر آن با توجه به خصوصیات طیفی دادههای استر که گستره جذب و بازتاب کانیهای رسی را به خوبی نشان میدهد، میتوان انواع دگرسانی را در ارتباط با کانیهای رسی تعیین نمود. در ابتدا ضریب شاخص بهینهOIF( جهت تعیین باندهای با کمترین مقدار همبستگی محاسبه شده که بر اساس آن باندهای ۱و ۳و ۴، بیشترین مقدار OIF را دارا بودند. سپس نوع دگرسانیها با استفاده از روشهای آنالیز انتخابی و استاندارد مؤلفههای اصلیPCA( و نقشه بردار زاویه طیفیSAM(تعیین گردید. در ادامه کار، فرآیند تبدیلات رنگ فضاییHIS( و ترکیبات رنگی کاذب حاصله از نتایج سایر آنالیزها بر روی دادهها صورت پذیرفت. نتایج بهدستآمده نشان دهنده کارآمدتر بودن روش آنالیز انتخابی مؤلفههای اصلی نسبت به سایر روشها میباشد