سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عرفان افاضلی – کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری، دانشگاه علوم و تحقیقات تهرا
شهاب گرامی – دکترای مهندسی نفت، عضو هیئت علمی پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت
محسن مسیحی – دکترای مهندسی نفت، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

وجود عدم قطعیت در پارامترهای موثر بر ضخامت محدوده پایداری هیدرات، یکی از منابع اصلی خطا در پیش بینی حجم گاز و تولید از مخازن هیدراتی می باشد. ازاین رو به کمیت در آوردن عدم قطعیت ها، می تواند گاماولیه و اساسی برای برنامه ریزی های آتی در خصوص این مخازن باشد. این مقاله برای اولین بار با مدل سازی ضخامت محدوده پایداری هیدرات و انجام آنالیز حساسیت، تاثیر کمی این پارامترها را بر ضخامت یک مخزنهیدراتی مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان می دهند که گرادیان زمین گرمایی موثرترین پارامتر در تعیین ضخامت محدوده پایداری هیدرات می باشد. سپس دمای بستر آب و ترکیب گاز به ترتیب بیشترین تاثیر را برتغییر ضخامت محدوده پایداری هیدرات در مخازن هیدراتی دارند. علاوه بر این، نتایج تاثیر غیر مستقیم ترکیب گاز بر مقدار مشارکت سایر پارامترها را بر تغییرات ضخامت نشان می دهد. پیش بینی منشا گاز در ابتدای عمر مخازن هیدراتی که اطلاعات محدودی در دسترس است، یکی از ویژگی های آنالیز حساسیت انجامگرفته است.