سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی گل چوبی دیوا – دانشجوی کارشناسی ارشد
کاظم برخورداری – استادیار دانشگاه یزد

چکیده:

امروزه یکی از مسائل مهم در پروژه ها پایدارسازی شیب های خاکی و همچنین نگهداری و حفاظت از دیوارهای گودبرداری جهت انجام پروژه های مختلف می باشد یکی از روشهای مورد استفاده دراین زمینه میخ کوبی خاک می باشد که جهت پایدارسازی و نگهداری سازه های خاکی طراحی شده تا توسط المان های کششی تغییر مکان سازه ها را محدود نماید المان های کششی میتوان طوری راحی نمود تا در شرایط بارهای دینامیکی پایداری سازه را تامین نماید درمقاله حاضر با استفاده از روش تفاضل محدود مدل عددی دو بعدی بیان کننده محیط شیب خاکی و میخ های پایدار کننده به همراه گروت تزریقی بسط داده شده است اثر پارامترهای مختلف میخ کوبی از جمله قطر طول و فاصله بین میل گردها زاویه میخ ها نسبت به افق و همچنین اثر پارامترهای دینامیکی مانند فرکانس و دامنه یک موج سینوسی درمدت زمان ثابت درکف مدل مورد بررسی قرارگرفته است.