سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا آزما – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی
محمدعلی روشن ضمیر – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

در مسائل ژئوتکنیک نامعینیها و تغییر پذیری ذاتی در پارامترهای مقاومتی خاک به شکل محسوس دیده میشود. علاوه براین سایر خطاها نظیر خطاهای اندازه گیری و تقریب در مدل باعث ایجاد خطای غیر قابل اجتناب در مسائل ژئوتکنیک می شود. در مورد پایداری شیروانیهای مسلح شده به روش میخکوبی که از جمله جدیدترین روشهای پایدارسازی میباشد نیز موارد ذکر شده وارد است. با توجه به نامعینیها و خطاهای ذکر شده، پارامترهای مقاومتی خاک و ضریب زلزله دارای تغییرات زیادی می-باشند. دیوارهای میخکوبی شده به عنوان یکی از سیستمهای جدید پایدار کننده، گسترش زیادی در نقاط مختلف جهان داشتهاند. لذا بررسی اثر نامعینیها در اینگونه دیوارهها حائز اهمیت است. در مقاله موجود، اثر نامعینی پارامترهای مقاومتی خاک شامل چسبندگی و زاویهی اصطکاک داخلی، وزن مخصوص خاک و ضریب شبه استاتیکی به صورت اعمال تغییرات در آنها و با استفاده از نرمافزارGeoslope در آنالیز پایداری یک دیوارهی میخکوبی شده در نظر گرفته شده است.سپس به منظور مقایسهی حساسیت پارامترهای مختلف بر تحلیل پایداری دیوارهی میخکوبی فرضی محدودهی تغییرات تمامی پارامترها روی نمودار به عددی بین صفر و ۱ نرمالایز شده است. در نهایت نتیجه گیری میشود که تغییرات جزیی در زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی خاک لایهی دوم به همراه ضریب شبه استاتیکی تاثیر بسزایی در ضریب اطمینان دارد. از اینرو در انتخاب پارامترهای مقاومتی استخراج شده از گزارش ژئوتکنیکی برای لایهی خاک دوم باید حد پایین از محدودهی مقادیر بکار برده شود