سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شیما سفلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان
منصور پاره کار – استادیار مرکز تحقیقات کمآبی و خشکسالی در کشاورزی و منابع طبیعی تهران
محسن بنی اسدی – هیئت علمی مرکز تحقیقات و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

بدون شک در میان منابع مادی،زمین از اهمیت زیادی برخوردار است با مطالعه چگونگی استفاده از زمین در هرکشور با قاطعیت میتوان نتیجه گرفت که آینده آن کشور چه خواهد بود امروزه کمتر منطقهای را در سطح زمین می- توان یافت که در معرض فرسایش و تخریب قرار نگرفته باشد و البته عامل اصلی آن افزایش جمعیت و استفاده بیش از حد از زمین است. در این تحقیق به منظور آنالیز حساسیت مدلEPM مطالعات پایه در زمینههای فیزیوگرافی، هوا و اقلیم، هیدرولوژی، پوششگیاهی، زمینشناسی، خاکشناسی و فرسایشپذیری در سطحی معادل ۸۶۱/۰۲۲ کیلومترمربع انجام پذیرفت. بدلیل زیاد بودن حجم اطلاعات جمعآوری شده و دشواری پردازش و تلفیق دادهها، ازسیستمGIS استفاده گردید. نتایج حاصله از آنالیز حساسیت نشان داد که در مدل EPM حساسیت پارامترهایY وXa فقط به مقدار تغییرات ورودی بستگی دارد و حساسیتH مقدار ثابتی است. این پارامترها به مشخصات حوضه بستگی ندارد در نتیجه آنالیز حساسیت مدلEPM نمیتواند در کارهای مدیریتی کمک نماید.