سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد هاشمی دزدکی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران، تهران دانشگاه ز
حسین عسکریان ابیانه – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران، تهران دانشگاه ز
علی عاقلی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران، تهران دانشگاه ز
کاظم معصومی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران، تهران دانشگاه ز

چکیده:

در این مقاله میزان حساسیت قابلیت اطمینان سیتم های توزیع با توجه به محل قرارگیری تجهیزات حفاظتی مورد آنالیز قرار گرفته است. میزان تغییرات مقدار شاخصSAIFI به عنوان میزان حساسیت قابلیت اطمینان سیستم معرفی شده است. در روش پیشنهادی، میزان تغییرات شاخصSAIFI برای حالتی که یکی از تجهیزات عملکرد صحیح نداشته یا حذف گردیده باشد محاسبه میشود. هرچه میزان حساسیت بیشتر باشد یعنی محل آن تجهیز مناسب تر بوده است .همچنین آن تجهیز مستلزم نگهداری و بازبینی مستمر جهت جلوگیری از عدم عملکرد صحیح میباشد. از آنالیز حساسیت قابلیت اطمینان برای تعیین موقعیت های مناسب و دارای الویت نصب تجهیز حفاظتی سود جسته شده است . برای نشان دادن کارآیی آنالیز حساسیت و چگونگی کاربرد آن، اینآنالیز بر روی یک شبکه نمونه اعمال گردید.