سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

کاوه کهنسال نودهی – کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمود صفارزاده – استاد، دانشکدهی فنی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

فرودگاهها یکی از مهمترین زیرساختهای حمل و نقلی در سراسر دنیا هستند. استفادهی مناسب و موثراز فضاهای بخشهوایی فرودگاهها از مهمترین اهداف مدیریت فرودگاههای حال حاضر جهان بوده و درراستای تحقق این امر ظرفیت گیتهای(محل توقف هواپیماها در اپرون) فرودگاه اهمیت فراوانی داشته و برنامه ریزی توقف هواپیماها در آن بسیار حیاتی میباشد. با توجه به پیچیدگی و تعدد پروازها در فرودگاههای بینالمللی، در این تحقیق به دنبال آن هستیم تا پساز ارائهی مدل توسعه داده شده جهتطراحی یک سیستم پشتیبانی تصمیمگیری، بر اساسپارامترهای آن آنالیز حساسیت انجام دهیم تا میزان تاثیر هریک را بر روی تخصیصداده شده بیابیم. اهداف مورد نظر برای این تحقیق متمرکز برهزینه بوده و به موضوعاتی که به صورت عددی برای فرودگاه و ایرلاینها اهمیت دارند، میپردازد. به عنوان نمونه (مطالعهی موردی) کاربرد فرآیند تخصیصگیت در فرودگاه بینالمللی مهرآباد برای ایجاد یکسیستم پشتیبان تصمیمگیری۱ در اتخاذ تصمیمات تخصیصگیت به پروازهای مسافری این فرودگاه را تشریح مینماییم.