سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین کلاهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان ، گروه عمران، سروستان ، ایران
علیرضا ریاست –

چکیده:

در تیرهای با ارتفاع مقطع نسبتاَ زیاد مسئله کمانش ورق جان تیر بسیار محتمل بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا برای به تعویق انداختن وقوع این پدیده جان تیر را با سخت کنندههای افقی و قائم تقویت میکنند. این تقویتکنندهها باعث افزایش وزن تیر میشوند. استفاده ازتیرورقهای با جان کنگرهای علاوه بر اینکه مقاومت کمانشی را افزایش میدهد، استفاده از سختکنندهها را نیز به حداقل میرساند. نکته حائز اهمیت در مورد تیرورقهای با ارتفاع زیاد، رفتار تیر (مقاومت و باربری ) پس از کمانش ورقهای بال و جان میباشد. میزان این مقاومت و باربری با کم و زیاد شدن ضخامت ورق بال و جان و یا ارتفاع و عرض مقطع تغییر خواهد کرد. در این تحقیق حساسیت یک تیرورق ساده ویک تیرورق با جان کنگرهای در برابر تغییر در ضخامت بال و جان مورد ارزیابی قرار گرفته و با هم مقایسه گردیدهاند. بدین منظور هریک از این دو تیپ تیرورق تحت شرایط تکیهگاهی و شرایط بارگذاری مشابه قرار گرفته و نمودارهای بار-تغییرمکان برای آنها ترسیم شده است؛ سپس ضخامت ورق بال و یا جان در هر تیپ تغییر داده شده و نمودارهای بار- تغییرمکان با توجه به این تغییرات ترسیم شدهاند. در نهایت حساسیتمقاومت و باربری تیرورقها نسبت به تغییرات ضخامت بال و جان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این روند برای شرایط تکیهگاهیمتفاوت و همچنین تیر ورقهای با دهانههای مختلف نیز تکرار شده است. نتایج گرفته شدهنشان میدهد که تیرورقهای با جان کنگرهای نسبت به کم شدن ضخامت جان حساسیت کمتری در مقایسه با تیرورقهای ساده دارند