سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمد جارون – کارشناس زمین شناسی
سعید ابراهیمی فر – کارشناس اکتشاف معدن

چکیده:

بنا به تعریف ACI‐ بتن حجیم به هر حجمی از بتن اطلاق م یشود که ب هدلیل ابعاد بزرگ آن برای کاهش تر کهای حاصل۲۰۷ از تغییرات حجمی ناشی از تغییرات حرارت تولید شده، نیاز به کاربرد رو شهای کنترلی ویژه دارد. به عبارت دیگر توجه وکنترل رفتار حرارتی بتن حجیم یکی از اساس یترین ویژگی آن در مقایسه با سایر انواع دیگر بتن است. پوزولان ب هجای بخشی از سیمان، پی شسرمایش، پ سسرمایش یا ترکیبی از این گزین هها است که در مباحث مربوط به کنترل دمای بتن حجیم م یتواندرا هگشا شود. هدف اصلی از این گزارش تخمین سرفص لهای مهم محاسباتی و عملی درباره پی شسرمایش است. در بخش اول به بررسیمبانی تئوری ایجاد ترک کششی خواهیم پرداخت. در بخش دوم به بررسی دمای بتن در شرایط آدیاباتیک و در بخش سوم به ارائه گزارشی از عملکرد شرکت تابلیه درباره قرائت دمای بتن در محل مقطع م یپردازیم. جزییات پی شسرمایش بتن و دمای بتندر فصول مختلف سال و همچنین میزان یخ مصرفی جهت دستیابی به دمای محاسبه شده، براساس دمای مصالح مصرفی، دربخش چهارم این گفتار بررسی خواهد شد.