سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایرج علی محمدی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
پروین نصیری – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدی بهزاد – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

هدف این تحقیق مطالعه تکرارپذیری براورد صدای ترافیک و تکنیکهای اندازه گیری دربزرگراه های تهران می باشد رگرسیون های چندگانه نشان داد که جریان ترافیک و فاصله موثر ازمنبع صدا مهمترین فاکتورهای براورد L10(1h می باشند جریان ترافیک درصد وسایل نقلیه سنگین و سرعت جریان ترافیک به عنوان عوامل کلیدی موثربرتولید صدای ترافیک شناخته شدند روابط جدید براورد L10(1h براساس مقادیر اندازه گیری شده صدا کالیبره شدند اثرات عواملی کلیدی روی L10(1h بوسیله انالیز حساسیت مورد بررسی قرارگرفتند و مشخص گردید که صدای ترافیک بیشتیرن حساسیت را به ترتیب به جریان ترافیک فاصله موثرازمنبع درصد وسایل نقلیه سنگین و سرعت جریان ترافیک داشت توزیع احتمال هرعامل کلیدی ازروی مقادیر اندازه گیری شده صدا استخراج گردید تکرار پذیری صدای ترافیک از طریق تجمیع توزیع احتمال هرعامل کلیدی بوسیله روش شبیه سازی مونت کارلو بدست آمد.