سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محبوبه ملایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
علیرضا احمدی – استادیاردانشگاه علوم و تحقیقات ماهان کرمان
پیمان رهگذر – دانشجوی مهندسی عمران

چکیده:

درسازه های بلند سیستم قاب محیطی یکی ازمناسبترین سیستم های مقاوم دربرابر بارهای جانبی میب اشد دراین تحقیق روشی برای بررسی لنگی برشی Shear lag و تخمین تنشها درعناصر تشکیل دهنده قاب محیطی ارایه شده است ابتدا قاب محیطی با صفات ارتوتروپیک معادل سازی شده است سپس با توجه به تجربیات سایرمحققین و نتایج آنالیز دقیق چندین سازه دونوع تابع جدید جهت محاسبه تغییر شکل درهریک ازقابهای بال و جان پیشنهاد گردیده است انگاه با استفاده ازتوابع مذکور و روابط تنش تغییر شکل انرژی پتانسیل کل سیستم محاسبه گردیده و نهایتا با بکارگیری اصل انرژی پتانسیل ایستا روابطی جهت محاسبه تنش درستونهای قاب محیطی ارایه شده است.