سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روح انگیز جوادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
صادق علیجانی – استادیار دانشگاه تبریز
جلیل شجاع –

چکیده:

دقیق ترین روشها برای ردیابی ژنهای عمده در حیوانات مزرعه ای، استفاده از اطلاعات مارکری می باشد اما تولید این اطلاعات نیازمند نیازمند هزینه های زیادی است. بنابر این قبل از انجام این روشها میبایست ژنهای عمده با روشهای آماری توانمند شناسایی و ردیابی اولیه شوند. آنالیز تفرق بیزی قدرتمنترین روش آماری برای ردیابی ژنهای عمده بدون استفاده از مارکرهای ژنتیکی می باشد. در تحقیق حاضر ژنهای عمده تاثیرگذار بر روی صفات رشد بدن در سنین تولد، سه ماهگی، شش ماهگی، نه ماهگی ویکسلگی گوسفند مغانی با روش آنالیز بیزی مورد ردیابی قرار گرفتند. داده های مورد استفاده در این تحقیق در مرکز تحقیقات گوسفند مغانی در استان اردبیل طی سالهای ۱۳۸۸ -۱۳۷۴ جمع آوری شده است . ژن عمده به عنوان یک ژن اتوزومی دوآللی با احتمال تفرق مندلی مدل بندی شد. میانگین توزیع پسین حاشیه ای برای مولفه های واریانس ژن عمده با استفاده از نمونه گیری گیبس به دست آمد. نتایج آنالیز بیزی حاکی از تفرق ژن عمده برای صفت وزن بدن در سن سه ماهگی بوده و برای سایر صفات ژن عمده ای تشخیص داده نشد. این ژن ۶۵/۰واریانس فنوتیپی صفت را به خود اختصاص می داد. وراثت پذیری پلی ژنی و وراثت پذیری ژن عمده صفت وزن بدن در سن سه ماهگی به ترتیب ۰۵/ و۱۴/۰برآورد گردید. نتایج این تحقیق نشان داد ژن عمده موًثر بر روی وزن سه ماهگی در گوسفند باید مورد بررسی بیشتری قرار بگیرد