سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهرنوش صادقی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنع
عباس سروش – دانشیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آرش حسین زاده – دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

رفتار سدهای خاکی / سنگریز های واقع در در ههای تنگ شدیدا متاثر از اثرات سه بعدی است. نسبت طول تاج به ارتفاع سد بر اثر سه بعدی تاثیرگذار است و در مواردی که فاصله تکیه گا ههای سد کم و در واقع دره سد تنگ است، انجام تحلیل سه بعدی ضروری است. مقاله حاضر تلاشی است برای بررسی اثر سه بعدی دره تنگ بر رفتار سد سنگریز های مارون که با ۳۶۵ متر طول تاج و ۱۶۵ متر ارتفاعL/H=2.1 در جنوب غربی ایران واقع شده است. در راستای این هدف تحلی لها ی دو بعدی و سه بعدی سد با استفاده از نر مافزارABAQUS انجام گرفته و نتایج حاصله برای تغییر شکلهای افقی ناشی از آبگیری با یکدیگر و هم چنین با نتایج ابزار دقیق موجود مورد مقایسه قرار گرفته است.