سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مظفر عبدالهی فر – مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند
محمد حقیقی – مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

و CO2 یکی از گازهای گلخانهای و اتانول یکی از کاندیداهای مهم از دسته بیوسوختها است که بررسی روشهای بهره برداری از آنها دارای اهمیت میباشد. در این راستا تبدیل اتانول با CO2 میتواند یک مسیر سبز برای تولید گاز سنتز باشد که در این تحقیق آنالیز ترمودینامیکی آن، با استفاده از روش حداقل سازی انرژی آزاد گیبس کل سیستم و توسط نرمافزار CHEMKIN انجام گرفته است. برای محاسبات محدوده دمایی از ۱۵۰۰-۵۰۰ K ، فشار در بازه atm 50-1 و نسبت CO2/C2H5OH در محدوده ۲-۰/۲ درنظر گرفته شد. نتایج نشان داده است که محصول اصلی در دماهای کمتر از ۷۰۰K ، متان و در دمای بیشتر از ۱۱۰۰K گاز سنتز میباشد. نسبت CO2/C2H5OH در محدوده ۱/۲-۰/۸ فشار اتمسفری و بازه دمایی ۱۳۰۰-۱۱۰۰ K ، شرایط بهینه برای فرایند DRE با توجه به نتایج آنالیز ترمودینامیکی پیشنهاد میشوند.