سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین جعفری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
رضا اقنوم – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
پاتریک شوایتزر – IPK (Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research),Gatersleben, Germany
رینتس نیکس – Wageningen University, laboratory of plant breeding, Wageningen, The Netherlands

چکیده:

به منظور مطالعه ژنهایی که به صورت افتراقی در مواجه با آلودگی با زنگهای میزبان و غیر میزبان بیان می شوند، مطالعه ای با استفاده از یک رقم جو به نام L94 و دو پاتوژن عامل زنگ برگی به نامP. hordei و P. recondita f. sp. recondita انجام گردید. رقم جو مذکور به ترتیب میزبان حساس و غیر میزبان به دو قارچ مذکور محسوب می شوند. گیاهچه های ۱۲ روزه جو با استفاده از یوردوسپور های قارچهای فوق به صورت جداگانه و در سه تکرار مختلف تلقیح گردید.. حدود ۱۸ ساعت بعد از تلقیح، برگهای تلقیح شده برداشت و بعد از غوطه ور شدن در ازت مایع، به فریزر ۸۰- منتقل و تا استخراج RNAنگهداری گردید. برای مطالعه بیان ژنها از آرایه cDNA جو ( PGRC2 cDNA macroarray) تهیه شده درIPK در آلمان استفاده گردید که در آن حدود ۱۰۰۰۰ ژن منفرد در روی دو ممبران جداگانه لکه گذاری شده اند. پروب های رشته دوم cDNA لیبل شده با فسفر ۳۳(۳۳P-labelled second-strand cDNA probes) تهیه شدو آرایه cDNAابتداء هیبرید مقدماتی و سپس با پروب های cDNA به مدت ۱۸ ساعت هیبرید نهایی شدند. برای شناسایی اسپات ها و نرمال کردن داده ها، ممبران های هیبرید شده به وسیله اسکنر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. تنها ژنهای منفردی که دارای نسبت سیگنال/زمینه بالاتر از ۲ برابر در حد اقل دو تا از هیبرید ها بودند انتخاب شدند. در مجموع حدود ۲۵۰ ژن از مجموع ۱۰۰۰۰ ژن لکه گذاری شده در این آزمایش بیان شدند. تعداد ۱۴ ژن که به صورت افتراقی در تعامل سازگار و ناسازگار بیان شده بودند به عنوان ژنهای کاندید برای مطالعات بعدی انتخاب گردید