سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا شیرپی – پژوهشگاه نیرو
حسن کاظم پورلیاسی – پژوهشگاه نیرو
فریبرز تیموری – شرکت مدیریت تولید برق ری ایران
مرتضی علی بابایی – شرکت مدیریت تولید برق ری ایران

چکیده:

پره های توربین گاز از مهمترین قطعات مس یر گازها ی داغ می باشند .این قطعات ح ین سرو یس تحت انواع مختلف تنش ها و محیط های خورنده قرار می گیرند. این قطعات ح ین کار دچار آسیب های مختلف شده و لذا با توجه به شرا یط بهره برداری، در یک برنامه ز مان ی مشخص تحت بازرس ی قرارگرفته و در صورت لزوم تعمیر و یاتعویض میگردند. در این مقاله دلایل تخریب یک نمونه پر ه ثابت ردیف اول بازسازی شده در یک واحد گازی ۳۲/۵ مگاوات ی آسک طرح وستینگهاوس (مدل(W251-B2 )داخل کشور مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی های متالورژیکی-مکان یکی بر رو ی نمونه های پره اخذ شده از نیروگاه، مشخص گردید که کارکرد طولانی مدت در دماهای بالای این قطعات و عدم کنترل کیفی دقیق پر ههای ثابت ردیف اول در زمان بازرسی معمول قطعات مسیرگاز داغ و همچن ین عی وب بازساز ی، در تخری باین قطعات و خسارت وارده موثر بوده است.