سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا محمودیان – کارشناسارشد سازه؛ کارشناس بخش سیویل، سازه و ساختمان، شرکت نارگان
مهسا جنتی – کارشناسارشد سازههای دریایی؛ کارشناس بخش سیویل، سازه و ساختمان، شرکت

چکیده:

در این مقاله به تحلیل تاریخچه زمانی ساختمانهای ضد انفجار تحت اثر موج فشار پرداخته شده است. موج فشار بیشتر در انفجارهای صنعتی یا تصادفی و غیرنظامی رخ میدهد، از اینرو در این مطالعه یک ساختمان بتنی پست برق که در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی دارای اهمیت خاصیاست با سیستم باربر جانبی قاب خمشی همراه با دیوار برشی، در نظر گرفته و بررسی شده است. بارهای وارد بر سازه محاسبه، بارگذاری حاصل از موج انفجار طبق آییننامههای ۲۲ ASCE- و ۴۲ SGتعیین و بر سازه اعمال گردیده است. سازه به دو صورت استاتیکی و دینامیکی تحلیل و طراحی میشود. به منظور بارگذاری، مقادیر فشار مبنای انفجار حاصل از موج انفجار، بازتاب موج انفجار و فشارهای ناشی از آن محاسبه و همچنین پارامترهای موج انفجار در هوا شامل سرعت جبهه موج ، زمان تناوب و طول موج انفجار نیز تعیین میگردد. پس از آنالیز، برش پایه و همچنین پریود نوسانی سازه در دو حالت استاتیکی و دینامیکی مورد مقایسه قرار میگیرند. در انتها نیروهای داخلی اعضا و همچنین تغییرشکل سازه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بیان میگردد