سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهنام علی نژاد داویدی – مجتمع گاز پارس جنوبی
مهدی سالم دزفولی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد دزفول
سعید حبیب زارع – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد تهران شمال

چکیده:

دراین مقاله با استفاده از نرم افزار Matlab و برپایه روشهای تئوری سهم اتلافات اکسرژی در بخشهای مختلف برج تقطیر سینی دار تعیین و نتایج بصورت گرافهایی توسط نرم افزار excel ارائه شد سپس با طراحی و اجرای آزمایشهای متعدد با استفاده از برج تقطیر آزمایشگاهی ساخت شرکت deltalab فرانسه به مدت ۱۴۰ ساعت کار مداوم آزمایشگاهی صحت نتایج بدست آمده از روابط تئوری توسط برنامه رایانه ای دیگری که با استفاده از نرم افزار matlab تهیه گردید براساس داده های آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرارگرفت. با اجرای این آنالیز مشخص گردید که بیشترین سهم اتلافات اکسرژی مربوط به ریبویلر و کندانسور برج می باشد. انتقال جرم برروی سینی ها پس از ریبویلر و کندانسور دارای بیشترینسهماز اتلافات بوده و انتقال حرارت درطول برج کمترین سهم درا تلافات اکسرژی را داراست.