سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا خواجه – شرکت توزیع نیروی برق شیراز

چکیده:

احداث ظرفیت و مکان بهینه ومناسب مولدها ی مقی اس کوچک گازسوز باراندمان بالا بخصوصCHPنقش فزاینده ای در بهبود شاخص سوددهی شبکه شامل شاخصهای آلاینده های زیست محیطی ، قابلی ت اطمینانشبکه ،بهبود پروفایل ولتاژ و کاهش تلفات شبکه دارد اما دراین میان وزن شاخص کاهش تلفات که متاثر ازظرفی ت ومکان نصب مولد است چشمگیرتر می باشد. از طرف ی باشکل گیری بازاربرق وتفاوت قیمت انرژ ی درساعاتمختلف، شاخص سود دهی متاثراز سناریوهای مختلف کم باری، میان باری وپرباری می باشد لذا درای ن مقاله سع ی شده است ضمن ارائه روابط شاخص سوددهی بااحتسابضرایب وزنی ساعات بهره برداری وضرایب وزنی قیمت انرژی درساعات مختلف وقیودمربوطه، با ارائه فلوچارتوبه کمک نرم افزارDigsilent به تعیین سایز ومکان بهینه مولد مقیاس کوچک گازسوز با رویکرد ماکز یمم نمودن شاخص سوددهی شبکه پرداخته شود