سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم زارعی شهامت – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
جمال شعبانلو – کارشناسی ارشد
امین رحیمی – کارشناسی ارشد
محمدامین آسودار – دانشیار دانشگاه رامین

چکیده:

بررسی های فنی و اقتصادی درموردوضعیت موجود واحدهای تولید کشاورزی با استفاده از ابزارهای مختلفی چون محاسبه بهره وری نهاده ها گامی موثر درتخصیص بهینه این نهاده هاست بنابراین استفاده موثر از نهاده های تولید و انرژی دربخش کشاورزی نقش اساسی درپایداری تولید بهینه سازی اقتصادی سیستم حفظ ذخایر سوختهای فسیلی و کاهش آلودگی هوا دارد هدف از این تحقیق تعیین بهره وری مصرف انرژی اب نیروی انسانی ماشین های کشاورزی کود سموم شیمیایی و بهره وری اقتصادی درتولید گندم آبی درشهرستان کنگاور بود اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کشاورزان منطقه گردآوری شد سپس انرژی ورودی و خروجی با استفادها ز معادلهای انرژی محاسبه گردید نتایج این تحقیق نشان داد که کل انرژی مصرفی برابر با ۳۱۴۰۵ مگاژول درهکتار می باشد بهره وری انرژی نیروی انسانی ماشین های کشاورزی کود شیمیایی و سموم شیمیایی به ترتیب برابر با ۰/۱۴ و۲۲/۵و۲/۸و۰/۴۲ و ۲۳/۴۶ کیلوگرم برمگاژول و بهره وری آب نیز ۰/۸۸ کیلوگرم برمتر مکعب آب مصرفی براورد شد. درآنالیزهای نهاده های انرژی کود شیمیایی با ۳۳درصد بیشترین سهم انرژی مصرفی را به خود اختصاص داد.