سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روشنک رضاپور – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

بذورخشک ازهندوانه ابوجهل درسال ۱۹۸۲ جمع آوری شد و دردمای ۱۰ درجه سانتیگراد نگهداری شدند دراین تحقیق و بررسی محتوای درونی سایتوکینین استخراج شده بودند یک HPLC آنالیز شده بود و نمودار بدست آمده وجود دوایزومر از زئاتین را معلوم کرده بود ترانس زئاتین و سیس زئاتین ایزوپنتیل آدنین و ایزوپنتیل آدنوزین تجزیه محتوی بالایی از ترانس زئاتین را درمقایسه با سیس زئاتین نشان داد ایزوپنتیل آدنین و ایزوپنتیل آدنوزین مقدارشان ناچیز بود.