سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رسول فرج نیا – کارشناس ارشد مهندسی ژئوتکنیک (عمران _خاک و پی) ، مهندسین مشاور قدس نیرو

چکیده:

رفتارنگاری و بررسی عملکرد واقعی سدها در دنیا بسیار متداول است. رفتارنگاری سدها در سه مرحله دوران ساخت، اولین آبگیری و زمان بهره برداری انجام می پذیرد. در این تحقیق رفتارنگاری دوران پایان ساخت سد ونیار (شهید مدنی تبربز) بهعنوان سد سنگریزه ای بزرگ در شمال غرب کشور با توجه به فاصله نسبتاً کم محور سد با شهر تبریز و ارتفاع زیاد و همچنین لرزه خیزی منطقه مورد توجه قرار گرفته شد هاست. سد ونیار با ارتفاع ۹۳ متر و طول تاج ۲۷۷ متر از نوع سنگریزه ای با هستهرسی است. بررسی وضعیت بدنه شامل میزان نشست، تنش کل و فشار منفذی با استفاده از اطلاعات حداقل ۵۰۱ عدد ابزارنصب شده در تمامی ۵ مقطع ابزار گذار شده بدنه سد برای دوران پایان ساخت صورت گرفته است همچنین به منظور کنترل پایداری بدنه و صحت طراحی، نتایج رفتار نگاری با نتایج تحلی لهای برگشتی حاصل از آنالیزهای عددی تنش -کرنش توسط نرم افزار اجزاء محدود Plaxis V8.2 مورد مقایسه قرار گرفته و پایداری بدنه سد در دوران پایان ساخت قبل از مرحله آبگیری مخزن مورد بررسی قرار گرفته است.