سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کریم مقصودی مهربانی – دانشگاه شهید رجایی دانشکده مکانیک استادیار

چکیده:

امروزه بهینهسازی مصرف انرژی در جهان یا اصلاح الگوی مصرف انرژی درایران یکی از بحثهای جدی میباشد . حدودیک سوم از منابع سوخت فسیلی جهان صرف ایجاد انرژی الکتریسیته میشود و با توجه به رشد کشورهای در حال توسعه، پیشبینی میشود تا سال ۲۰۵۰ ، تولید برق۵۰-۴۰ درصد رشد داشته باشد و در ایران نیز با توجه به عمر نیروگاههای گازی و بخاری موجود و فرسودگی بخش ناوگان تولید انرژی کشور، یک نگاه جدی به راندمان نیروگاهها و استفاده از روشها و تکنولوژی جدید جهت افزایش راندمان و کاهش آلودگی محیط زیست یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر است که در این مقاله راهکارهایی جهت برونرفت از این تنگنا ارائه گردیده است. پیلهای سوختی پتانسیل بسیار خوبی جهت کاربرد در سیستمهای تولید قدرت دارند. به خصوص در مواردی که تولید همزمان حرارت و قدرت منظور نظر باشد که در این میان از انواع پیلهای سوختی میتوان پیل سوختی اکسید جامدSOFC به عنوان گزینه مناسب در سیکلهای نیروگاهی جهت افزایش راندمان و کاهش آلودگی در بخ ش های مختلف مانند خانگی، صنعتی و تجاری بکار رود در بررسی و مقایسه بین پیل سوختی MCFC و SOFCجهت کاربرد در سیکلهای نیروگاهی، سیکل ترکیبی بخار و گازی، و روش بازتوانیRePoweringبهترین گزینه سیکل ترکیبی شامل پیل سوختی اکسید جامد همراه توربین گازی و بویلر بازیاب مورد توجه قرار گرفته است. در این مقایسه روش تحلیل ترمودینامیک و آنالیز اگزرژی و تلفات اگزرژی و راندمان اگزرژی در هر کدام مورد بررسی قرار گرفته است.