سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

چکیده:

در این مقاله هدف آنالیز اگزرژتیک سیکل بخار جهت ارائه راهکار فنی بهبود کارائی و افزایش راندمان نیروگاه و تحلیل اکونومیک آنها جهت پیشنهاد راهکار مناسب اقتصادی میباشد. جهت ارائه بالانس جرم، آنتالپی و آنتروپی نقاط مختلف سیکل بر اساس در بار نامی و اطلاعات طراحی نیروگاه، مدل شبیه سازی سیکل با استفاده از نرم افزار شبیه ساز ThermoFlow طراحی میشود، آنالیز اگزرژتیک المانها و سیکل نیروگاه جهت شناسایی بویلر نیروگاه جهت شناخت کامل از منابع اتلاف اگزژی در حالت طراحی آنالیز اگزرژتیک اجزای بویلر انجام میشود. در حالت بهره برداری نیز، اطلاعات عملیاتی در شرایط عملکردی نیروگاه در مدل شبیه ساز وارد شده، راندمان اگزرژتیک و تلفات اگزرژی اجزای بویلر در شرایط بهره برداری محاسبه میگردد. از مقایسه نتایج آنالیز اگزرژتیک المان بویلر و اجزای آن در حالت طراحی و بهره برداری اولویتهای اتلاف اگزرژی مشخص شده و راهکارهایی جهت بهبود کارائی نیروگاه ارائه میگردد. جهت ارزیابی فنی – اقتصادی راهکارها، از ابزار تحلیل اکونومیک نیز استفاده میشود. در نیروگاه بخار تبریز، از طریق آنالیز اگزرژتیک، گلوگاه تلفات اگزرژی سیکل در بویلر نیروگاه شناسایی شده وراهکارهایی با توجیه فنی جهت بهبود کارائی نیروگاه پیشنهاد میشود. از طریق تحلیل اکونومیک راهکارها بهبود المانهای انتقال حرارت بویلر واحد یک نیروگاه جهت افزایش کارائی سیکل تا ۵۰MW و افزایش راندمان اگزرژتیک بویلر تا ۲/۵% با صرف هزینهای معادل ۵۰ میلیارد ریال و با پارامترهای اقتصادی نرخ بازگشت سرمایه داخلی (IRR) برابر ۴۲% و ارزش خالص کنونی (NPV) برابر ۲۲/۷۸ ارائه میشود.