سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رسول فاتحی قهفرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی ارومیه، مکانیک
شهرام خلیل آریا – دانشیار دانشگاه ارومیه، مکانیک
رحیم ابراهیمی – استادیار دانشگاه شهرکرد، مکانیک

چکیده:

در این مقاله تأثیر دمای مخلوط ورودی به سیلندر و سرعت موتور بر روی پارامترهای قانون دوم ترمودینامیک در موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن بررسی شده است. برای این منظور، آنالیز قانون اول با استفاده از یک مدل ترمودینامیکی تک منطقه ای انجام شده است و سپس به آنالیز قانون دوم ترمودینامیک پرداخته شده است. نتایج نشان می دهند که با افزایش دمای مخلوط ورودی بازگشت ناپذیری و تولید آنتروپی کاهش می یابند و قابلیت کاردهی کلی سیلندر افزایش می یابد. همچنین با افزایش سرعت موتور، بازگشت ناپذیری افزایش و قابلیت کاردهی انتقال حرارت کاهش می یابد.