سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کاظم مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
قدرت الله فتحی – عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
سیدعطالله سیادت – عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
یحیی امام – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از راه های تحقق توسعه پایدار در کشاورزی بررسی جریان انرژی های ورودی و خروجی در تولید محصول می باشد. مطالعه جریان انرژی می تواند ابعاد ناشناخته ای از روند تولید محصول را که در سایر روشهای مدیریتی اعم ازروشهای رایج مطالعه مکانیزاسیون و یا روشهای اقتصادی مورد توجه قرار نمی گیرند روشن سازد. در تحقیق حاضر ارزش نهاده ها و ستانده های دو شیوه کشت گیاه گندم به صورت پشته ایRaised bed)و مرسومFlat) با استفاده از معادل ها به انرژی تبدیل شد و در نهایت نسبت نهاده به ستانده مورد محاسبه قرار گرفت. با محاسبه نسبت انرژی ورودی به خروجی هر سال به طور جداگانه و برای هر سیستم مشخص شد که بالاترین نسبت انرژی به میزان ۵/۹۷مربوط به کشت سال دوم زراعی سیستم کشت پشته ای بود و کمترین نسبت به میزان ۴/۴۷مربوط به سیستم کشت مرسوم می باشد. بیشترین سهم در کل انرژی مصرفی متعلق به مصرف کود ازته بود. بالاترین بهره وری انرژی مربوط به کشت در سال دوم زراعی سیستم کشت پشته ای با میانگین ۰/۳کیلوگرم بر مگاژول بود و کمترین بهره وری به میزان ۰/۲۲کیلوگرم بر مگاژول مربوط به سیستم کشت مرسوم می باشد.