سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیاچهر بهفرنیا – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا جامعی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

در روشهای استاتیکی غیر خطی مرسوم که بدلیل سادگی بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است ، از این فرض استفاده می شود که پاسخ سازه توسط مود اصلی آن کنترل می شود . این فرض برای سازه های نامنظم وبلند بدلیل عدم مشارکت مود های بالاتر در پاسخ لرزه ای سازه جوابهای دقیقی ارائه نمی دهد . در این راستا روش آنالیز استاتیکی غیر خطی مودال ) MPA ( توسط تعدادی از محققین معرفی شده است. این روش قادر است اثر مود های بالاتر را در پاسخ نهایی سازه لحاظ کند و با بهر جستن از علم دینامیک سازه ها پاسخ های خوبی ارائه دهد .دراین تحقیق نیازهای لرزه ای قاب های بتن آرمه منظم و نامنظم جرمی با استفاده از روشهای تحلیل استاتیکی غیرخطی مرسوم و روش تحلیل استاتیکی غیر خطی مودال محاسبه شده و با یکدیگر مقایسه شده اند ، نتایج بدست آمده نشان می دهد که با استفاده از روش آنالیز استاتیکی غیر خطی مودال نتایج دقیقتری نسبت به روشهای مرسوم بدست می آید