سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی فتاحی – دانشجوی دکتری مکانیک سنگ دانشگاه شهید باهنر کرمان
لهراسب فرامرزی – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان
داراب رئیسی گهرویی – دکتری مکانیک سنگ- مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور آبدان فراز

چکیده:

سد مخزنی ونک در شهر گندمان، از توابع استان چهارمحال بختیاری واقع شده است که هدف از احداث این سد، بهره برداری از منابع آب رودخانه سولگان میباشد. تونل انتقال آب آن با ظرفیت حدود ۱۵ مترمکعب در ثانیه به قطر تمام شده حدود ۳/۷متر وطول ۳۲۰۰ متر در رقوم ۲۰۸۰ متر از سطح دریا، آب تنظیمی سد را به محلهای مورد نظرانتقال میدهد. مسیر تونل مورد مطالعه از سه سازند مختلف با خصوصیات ژئومکانیکی متفاوت عبور میکند که بر این اساس مسیر به سه بخش جهت تحلیل و طراحی سیستم نگهداری تقسیم شده و پایداری هر قسمت با استفاده از روشهای تجربی و روشهای عددی انجام شده است. در این مقاله پارامترهای مربوط به سیستم نگهداری پیشنهادی، از طریقطبقهبندی مهندسی توده سنگ برآورد شده و با استفاده از مدلسازی عددی و لحاظ نمودن شرایط مرزی مطلوب در نرم -افزار۳DEC حداکثر گام پیشروی تونل تعیین شده است. کلیه محاسبات در سه مرحله قبل از حفر، بلافاصله بعد ازحفر و در نهایت پس از نصب سیستم نگهداری انجام شده و در هر مرحله تنشها و جابجائیهای اطراف تونل محاسبه گردیده و پس از تحلیل و قضاوت مهندسی، مناسبترین سیستم نگهداری طراحی و پیشنهاد شده است.