سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مینا راداحمدی – کارشناس ارشد مرمت و احیا ابنیه و بافت های تاریخی- دانشگاه هنر اصفهان

چکیده:

علی رغم تعداد زیادی ابنیه تاریخی در ایران ، متاسفانه بررسی های عملی جهت درک رفتار سازه های سنتی اندک است. در پژوهش حاضر تحلیل استاتیکی تحت بار وزن بیست نوع قوس که در پوشش ابنیه به کار رفته اند ارائه می گردد. نتایج حاصل از مل سازی نرم افزاری این قوس ها ، ناپایداری هندسی و تنش در قسمت های بحرانی را نشان می دهد.در هر قوس بیشترین تغییر مکان در تیزه و تنش در نواحی تیزه و شکنگاه مشاهده گردید . همچنین تنش به ترتیب در بیز خوابیده، شاخ بزی کند ، بیز تند و پنج او هفت کفته بیشترین مقدار و کمترین تنش ها به ترتیب مربوط به قوس اوژیو شبدری تند و پاتوپای تند محاسبه گردید.