سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

دانیال پورمنافی سرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
سیدمهدی زهرائی – دانشیاردانشگاه تهران

چکیده:

امروزه درعلم مهندسی سازه شرایط بهره برداری و قابلیت خدمات پذیری بیش ازپیش دارای اهمیت می باشد تا آنجایی که اگرسازه پیش اززمان بهره برداری درمحدوده مجاز خدمت پذیری قرارنداشته باشد طراحی باید مجدد صورت پذیرد به عنوان مثال سقف سازه باید دربرابر نیروهایوارد شده مقاومت نماید و قابلیت خدمت پذیری آن درباربر ارتعاش و لرزش سقف درمحدوده مجاز قرارگیرد و ارامش و ایمنی را برای ساکنین فراهم آورد دراین مقاله با ارایه روش عددی مبتنی برقابلیت های نرم افزارهای اجزای محدود میتوان عملکرد دینامیکی کف ها را بررسی کرد.