سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید ایل بیگی قلعه نی – دانشکده مهندسی،گروه عمران، دانشگاه شمال آمل
حمید شیرازی – دانشکده مهندسی،گروه عمران، دانشگاه آزاد مشهد

چکیده:

در بسیاری از تحقیقات آزمایشگاهی در زمینه سازه های بتنی، با توجه به مشکلات موجود در مراحل ساخت و آزمایش نمونه های مطالعاتی، ابعاد نمونهها کوچکتر ازاندازه واقعی هستند. تغییر در ابعاد سازهها میتواند بر نوع رفتار آنها و نرخ تغییرات یک یا چند پارامتر از سازه نسبت به بارهای وارده موثر باشد. با توجه به تحقیقاتموجود در زمینه اتصالات تیر- ستون بتنی، معیار مناسبی برای پیش بینی رفتار یک اتصال با ابعاد معین، بر اساس نتایج موجود در نمونههای با ابعاد متفاوت وجود ندارد. به عنوان مثال از نتایج یک نمونه با مقیاس یک دوم، نمیتوان رفتار همان اتصال با درصد آرماتور یکسان و مقیاس واحد را مشخص کرد. در این تحقیق، تعدادی اتصال خارجی تیر- ستون بتنی با ابعاد مختلف و با درصد آرماتور یکسان، طراحی و با استفاده از نرم افزار Abaqus تحلیل شده و اثر تغییر ابعاد اتصالات بر مقاومت نهایی، شکل پذیری و کارایی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه های مورد نظر به صورت دوبعدی مدل سازی شده و تحلیل غیر خطی آنها تحت اثر نیروهای لرزهای که توسط بارهای رفت و برگشتی شبیه سازی میشوند انجام میگیرد. به کمک نتایج به دست آمده از این تحقیق، امکان پیش بینی رفتار اتصالات خارجی تیر- ستون بتن مسلح با ابعاد گوناگون، بر اساس نتایج آزمایشگاهی یا تحلیلی به دست آمده از مطالعات پیشین فراهم میگردد