سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود سمیعی – کارشناس ارشد آبخیزداری
حامد اطمینان – کارشناسی ارشد سازه های آبی

چکیده:

اطلاعات کیفی آب برای مدیران آبخیز و سایرگروه ها برای تعیین گزینه های مدیریتی مناسب برای موضوع کیفی آب مورد نیاز می باشد دراین تحقیق آنالیز اماری کیفیت آب درحوزه آبخیز دهکده سفید واقع درحوزه آبخیز بختگان مورد بررسی قرارگرفت اطلاعات ۶ متغیر کیفی آب K ، Na ، So4 و ، Mg ، Ca ، EC و دبی دردوره آماری ۱۳۸۱-۱۳۴۹ مورد استفاده قرارگرفت سریهای زمانی مقادیر ماهانه پارامترهای کیفیت آب و دبی با استفاده ازروشهای اماری انالیز گردید بهترین مدلهای برازش شده حاصل شد و رابطه بین غلظت ها و باربا دبی مورد ازمون قرارگرفت ازمون کای اسکور وکولموگروف اسمیرنوف برای انتخاب توزیع تئوری که بهترین برازش را با اطلاعات دارد مورد استفاده قرارگرفت برطبق مقادیر ضریب همبستگی R رابطه بین دبی و غلظت ضعیف درحالیکه رابطه بین دبی و بارها بالا بود. مدلهای حاصله میتواند برای ورودی و کالیبراسیون و مدلهای کیفی اب مورد استفاده قرارگیرد.