سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رامین نبی زاده – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشک
مسعود بینش برهمند – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط ، مرکز بهداشت شهرستان رشت
سیمین حسینی – کارشناس مسئول آزمایشگاههای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

یکی از منابع تولید زباله های شهری ، زباله های ولیدی توسط ماکز بهداشتی درمانی ( بیمارستانی ) از جمله آزمایشگاههای تشخیص طبی می باشد . به نظر می رسد زباله های تولیدی توسط آزمایشگاههای تشخیص طبی یکی از مشکلات زیست محیطی بوده که به جهت وجود مواد عفونی و بیماری زا در آن اهمیت بسیاری دارد . در این بررسی که با هدف آنالیز کمی و کیفی و نحوه مدیریت زباله های تولیدی در آزمایشگاههای تشخیص طبی شهر رشت در سال ۱۳۸۸ انجام شد به آن پرداخته می شود. روش بررسی : در این مطالعه توصیفی از ۱۹ آزمایشگاه تشخیص طبی شهر رشت ، پس از تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با مدیران آزمایشگاهها ، اقدام به تهیه سه نمونه در سه روز کاری متوالی ( روزهای شنبه ، سه شنبه ، چهار شنبه هر هفه) صورت گرفته . نمونه ها به صورت دستی جداسازی و به ۴۶ جزء مختلف تفکیک و با استفاده از ترازو توزین شدند. سپس اجزای توزین شده بر اساس ویژگی و پتانسیل خطر زایی دسته بندی گردیدند . داده ها مورد نیاز با استفاده از فرمول های آمار توصیفی تحلیل شدند. یافته ها: میزان کل زباله سالیانه تولیدی در آزمایشگاههای تشخیص طبی شهر رشت ۲۵۷۸۵/۱۴۳ کیلو گرم می باشد . سهم تولید زباله های معمولی ( شبه خانگی) ، بالقوه عفونی ، شیمیایی و دارویی و رادیو اکتیویته به ترتیب برابر با ۱/۱۶ ، ۹۵/۳۴ ، ۰۸/۴۲ ، ۲/۱ درصد می باشد . بیشترین و کمترین میزان تولید زباله عفونی مربوط به مواد پلاستیکی با ۴۸/۳۷ و چوب با ۰/۴۳ درصد می باشد . در این تحقیق میزان اشیاء نوک تیزو برنده ۱۰/۵۲ درصد بدست آمده است . همچنین در بررسی مورد نظر ۸۴ درصد مدیران آزمایشگاهها از بخشنامه ها و دستورالعمل ها در مورد روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی آگاهی کافی نداشتند. نتیجه گیری : د رخصوص مدیریت تولید زباله ها در آزمایشگاههای تشخیص طبی پیشنهاد بر این اساس است که آموزش های لازم در خصوص نحوه تفکیک ، جمع آوری و بی خطر سازی و دفع نهایی به مسئولین و پرسنل مربوطه داده شده و در ضمن مطابق با دستورالعمل ها و ضوابط تعیین شده اقدام لازم صورت گیرد.