سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر بذرافشان مقدم – دانشجوی دکتری
محمدحسین باقری پور – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

برای استفاده ازتوابع انتقال درآنالیز پاسخ زمین ابتدا بایستی موج ورودی ازفضای زمان به فضای فرکانس منتقل گردد که این انتقال معمولابا استفاده ازتبدیل سریع فوریه انجام میشود اما طیف فوریه صرفا فرکانس غالب را درهرگام زمانی نشان داده و قادرنیست که دریک گام زمانی معین تمامی فرکانسهای رخ داده شده درآن را نشان دهد این نقیصه باعث ایجاد خطای محاسباتی هنگام استفاده از توابع انتقال میگردد دراین تحقیق این روش توسط روش تجزیه سازی چندمرحله ای موجکی بهینه شدها ست نتایج روش پیشنهادی دارای دقت بیشتری نسبت به روش معمولا بوده و درمقایسه با داده های اندازه گیری شده درساختگاه منطقی تر میب اشد.