سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کریم عباس زاده – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران، ایر
فرهاد رضاییعلم – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران، ایر

چکیده:

در این مقاله آنالیز جریان گردشی بین رشته ها در سیم بندی آرمیچر با در نظر گرفتن جایگشت های مختلف در ناحیه شیار و بدون در نظر گرفتن جایگشت در ناحیه انتهای سیم بندی بررسی می شود. ابتدا آنالیز با تنها در نظر گرفتن ناحیه شیار انجام می شود و سپس ناحیه انتهای سیم بندی بهمدل اضافه می شود. مدل استفاده شده برای این آنالیز شامل مقاومت و اندوکتانس رشته ها و ولتاژهای القاء شده در آنها میباشد. منابع ولتاژ القاء شده در رشته ها و ماتریساندوکتانس مربوط به آنها با استفاده از آنالیز دو بعدی و سه بعدی روش اجزای محدود به ترتیب در ناحیه شیار و ناحیه انتهای سیم بندی بدست می آیند. نتایج حاصل از آنالیز ناحیه شیار نشان می دهد که جایگشت های ° ۳۶۰ و ° ۵۴۰ بهترین نوع جایگشت می باشند. همچنین با در نظر گرفتن ناحیه انتهای سیم بندی در آنالیز نتایج نشان می دهند که جایگشت ° ۵۴۰ نسبت به سایر جایگشت ها، جریان گردشی بین رشته ها را بیشتر کمینه می کند. در نهایت ، نتایج حاصل از جایگشت های مختلف با هم و با نتایج حاصل از مدل بدون جایگشت با هم مقایسه می شوند