سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد محمد شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
کورش قادری – استادیار بخش مهندسی آب ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد باقر رهنما – دانشیار بخش مهندسی آب ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کنترل ایمنی و پایداری سدهای خاکی از نظر امنیت اجتماعی و اقتصادی ، از اهمیت بسزائی در دوره بهره برداری برخوردار است. برای این منظور ، پارامترهای فیزیکی مهمی در سدهای خاکی اندازه گیری می شوند که از مهمترین آنها ، جابجایی ها و تغییر شکلها است. در این مقاله ، تغییر شکل های قائم سد۱۵ خرداد با استفاده از ابزارهای نصب شده ( صفحات مغناطیسی نشست) و نقاط نشانه مورد بررسی قرار گرفته است. برای رفتار نگاری این سد، از سیتم انحراف سنج ، نشست سنج ، و نقاط نشانه به منظور کنترل حرکات جانبی پوسته و هسته در دو جهت طولی و عرضی و کنترل حرکات قائم پوسته و هسته استفاده شده است . به دلیل فقدان سوند انحراف سنج از سال ۸۲ ، در این مدت هیچ قرائت انحراف سنجی صورت نگرفته است بنابراین برای بررسی جابجایی های سد، از داده های نشست سنج و نقاط نشانه استفاده شده که برای بررسی جابجائی های قائم سد کافی می باشد. بررسی ها و مطالعات انجام شده بر روی نتایج نشست سد ۱۵ خرداد نشان دهنده روند منطقی رفتار سد از نظر جابجائی های قائم می باشد اما با توجه به نتایج بدست آمده ، سد جابجایی افقی داشته که ضروری است مشکل انحراف سنج ها بر طرف شده و قرائت انها صورت گیرد.