سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرشاد فیاض جهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه رازی کرمانشاه
محمد شریفی پور – استادیار و عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه رازی
مهرداد حیاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

در این مطالعه یک آنالیز دو بعدی شبه استاتیکی تفاضل محدودی به منظور تعیین ضریب اطمینان لغزش های عمیق خاکریزهای واقع بر خاک رس بهبود یافته بوسیله ستون های سنگی انجام شده است. از جمله فاکتور های تاثیرگذار بر مقدار ضریب اطمینان، فاصله، ضخامت، ارتفاع و زاویهاصطکاک ستون های سنگی، چسبندگی رس نرم-زاویه اصطکاک ، ارتفاع خاکریز و نیز شرایط آب زیر زمینی می باشند. در این مطالعه اثر موارد ذکر شده بهمراه مقادیرمتفاوت ضریب زلزله( ۰٫۲-۰٫۲۵-۰٫۳-۰٫۳۵ مطابق با آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله ایران بررسی شده است. نتایج این بررسی ها بهشکل یک سری نمودار های طراحی بهمراه تفسیر موارد مورد بررسی که می توان از آنها در کارهای مهندسی استفاده نمود، آورده شده است