مقاله آنالیز مولکولی ریزحذف های کروموزوم Y در ناحیه AZFc و AZFd در بیماران مبتلا به آزوسپرمی غیرانسدادی مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در فیض از صفحه ۱۲۳ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: آنالیز مولکولی ریزحذف های کروموزوم Y در ناحیه AZFc و AZFd در بیماران مبتلا به آزوسپرمی غیرانسدادی مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا تبریز
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاکتور آزوسپرمی (AZF)
مقاله اسپرماتوژنز
مقاله ریزحذف های کروموزوم Y
مقاله ناباروری مردان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده خیاوی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده خیاوی تاج الدین
جناب آقای / سرکار خانم: صفری اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: نواحی حاوی فاکتورهای آزوسپرمی (AZF) واقع در بازوی بلند کروموزوم Y دارای ژن هایی است که نقش و عملکرد خاص آن ها در اسپرماتوژنز به طور کامل مشخص نشده است. از این رو، شناخت ارتباط بین ریزحذف های نواحی AZF با ناباروری در مردان، تشخیص، درمان و مشاوره ژنتیک را مقدور می سازد.
مواد و روش ها: مطالعه توصیفی – تحلیلی حاضر بر روی ۴۷ مرد نابارور مبتلا به آزوسپرمی با دلایل غیرانسدادی مراجعه کننده به بخش ناباروری بیمارستان الزهراء تبریز و کاریوتایپ نرمال انجام گردید. غربال گری مولکولی ناحیه AZF بر روی DNA ژنومی خون محیطی انجام گردید. تکنیک Multiplex PCR و دو مجموعه از پرایمرهای STS برای تشخیص ریزحذف های نواحی AZF و توالی های ویژه بر روی کروموزوم Y استفاده گردید.
نتایج: از بین ۴۷ مرد نابارور، ۱۷ بیمار (۳۶٫۱۷ درصد) دارای ریزحذف های کروموزوم Y در نواحی AZFc و AZFd بودند (P<0.05). از این ۱۷ نفر ۱۴ بیمار در ناحیه AZFc و دو بیمار تواما در دو ناحیه AZFc+d و یک بیمار در ناحیه AZFd دارای ریزحذف بودند. نتایج نشان داد ریزحذف های نواحی AZF تاثیر معنی داری بر بروز آزواسپرمی در مردان نابارور دارد.
نتیجه گیری: تجزیه و تحلیل ریزحذف های کروموزوم Y به عنوان یک آزمایش مولکولی با اهمیت برای کسب اطلاعات ژنتیکی قابل اعتماد در مردان مبتلا به ناباروری، قبل از استفاده از تکنیک های کمک باروری توصیه می شود؛ این امر به کاهش هزینه ها و مشکلات این تکنیک کمک خواهد نمود.