سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه زلقی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه آزاد اسل
روزبه فرهودی – هیات علمی دانشکده کشاورزی و علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
ناظر آریان – هیات علمی دانشکده کشاورزی و علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

۷۵ و ۱۰۰ درصد) بر جوانه زنی، ،۵۰ ، این تحقیق جهت بررسی تاثیر دگرآسیبی عصاره آبی اندام هوایی آفتابگردان با غلظت ( ۲۵ آمیلاز گیاهچه های سوروف در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار -α رشد گیاهچه، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و در بهار ۱۳۹۰ در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشترانجام شد. نتایج نشان دادند که افزایش غلظت عصاره آبی آفتابگردان سبب کاهش وزن تر گیاهچه، درصد جوانه زنی آنزیم های پراکسیداز و کاتالاز و آلفا آمیلاز در سوروف شد. عصاره آبی آفتابگردان همچنین سبب افزایش غلظت مالون دی آلدهید در بافت گیاهچه گیاهان هدف شد . کاهش جوانه زنی و رشد گیاهچه سوروف ناشی از کاهش فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز و تخریب غشا سلولی گیاهچه سوروف تحت تاثیر ترکیبات آللوپاتیک آفتابگردان بود.